آکاایران: قواعد شاد بودن

–    هر روز به ظاهر خود توجه می کنم، ظاهر خوب داشتن به من حس خوبی می دهد.

–    ظاهرم را همانطور که هست می پسندم.

   تفاوت هایی که با دیگران دارم را می پذیرم.

  بخشش را فراموش نمی کنم زیرا من شایسته صلح و دوستی هستم.

–    خودم را با دیگران مقایسه نمی کنم.

   صرف نظر از سختی مسیر، از هدفم دست نمی کشم.

–    در میان افرادی می مانم که بخوبی با من رفتار می کنند. کسی که مرا دوست داشته باشد، به من آسیب نمی رساند.

   باور می کنم که هر چیزی شدنی است و هیچ چیز غیر ممکن نیست.

–    زندگیم را صرف راضی نگه داشتن افراد نمی کنم.

   احساسات و عقایدم را ابراز می کنم.

   همیشه کاری که درست است را انجام می دهم حتی اگر برایم دشوار باشد.

   هر شکست را یک تجربه آموزنده می دانم.

–    با اطرافیانم طوری رفتار می کنم که انتظار دارم با من رفتار شود.

–    همیشه خودم خواهم بود.

   شکرگزاری را هیچ گاه فراموش نمی کنم.

–     زندگی را بی هیچ افسوسی زندگی خواهم کرد.

    اجازه نمی دهم چیزی به من تحمیل شود.

 
   همیشه سعی می کنم ماجرا را از زاویه دیگری نیز بنگرم.

   سعی می کنم خنده رو باشم. 

–    به طور مداوم به اطرافیانم یادآوری می کنم که چقدر و چرا دوستشان دارم.

–   سعی می کنم تحت هر شرایطی با دیگران مهربان باشم.

منبع :