تکنولوژی آموزشی   
 
● رویکرد معلم / مؤسسه – مدار
در موقیت های تدریس- یادگیری عادی معلم موضو عات درسی ۱.sgllabuas را که در شکل بر نامه ی در س تنظیم شده است برای کلاس شرح می دهد (یا معلم تعابیر شخصی خود را از بر نامه درسی مطرح می سازد ). کلاسها در یک زمان معین تشکیل می شود و تا مدت زمان مشخص و از قبل تعیین ده است ادامه می کند...

 .روشهای تدریس از نوع «چهره» ۲.face-To- face و تقریبای ثابت هستند کل نظام عموماً به یک مؤسسه آموزشی تبدیل می شود که فعالیتها ی یکنواختی در آن صورت می گیرد و هیچ گونه فعالیتی در جهت ایجاد سبک های یادگیری مختلف و جدید صورت نمی گیرد و نسبت به مشکلات خاص دانش آموزان و تفاوت ها ی فردی آنان توجه نمی شود .

● رویداد دانش آموز- مدار

از آنجایی که را هبردهای معلم مدار کاملاً تحت تسلط معلمان و ملزومات مدرسه ای است راهبرد های دانش آموزان مدار به منظور فراهم آوردن سیستم یادگیری کاملاً انعطاف پذیر طراحی گردیده است تا دانش آموزان را برای زندگی و سبک های یادگیری انفرادی آماده کند. در چنین راهبر دهای معلم و مدرسه نقش مرکزیت ندارند بلکه نقش حمایتی را باز می کنند در سطوح مختلف تعلیم و تربیت رویکردهای بسیار زیادی بوجود آمده و مورد استفاده قرار می گیرد و این رویکرد ها از سیستمی به سیستم دیگر تغییر می کند در سیستم هایی که برای یادگیری انفرادی طراحی شده اند دانش آموز می تواند از هر سنی با زمینه ای باشد و فراگیرد در هر مکان ، زمان و در هر سطح و روشی که متناسب «شخصی » او باشد ( نه متناسب مرسه) تحصیبل نماید چنین سیستم هایی « سیستم یادگیری باز» Open Learning system نامیده می شود اکنون در بخش آزمونها ی انگلستان و جا ها ی دیگر علاقه زیادی به این سیستم نشان داده است.

● ساختار اساسی :

ساختار اصلی سیستمی که اساس رویکرد دانش آموز مداری را تشکیل می دهد در شکل ۲-۲ به صورت طراحی خطی نشان داد ه شده است البته تمام عوامل نشان داده شده ودر هر موقعیتی کاربرد ندارد . در این سیستم به احتیاجات دانش آموزان به همراه دیگر عناصر و اجزاء سیستم توجه خیلی زیادی می شود تا دانش آموزان را در دسترس به اهداف یادگیری ویژه به طور موثر کمک کند در رویکرد دانش آموز مدار ارتباط بین دانش آموز و مدرسه بسیار متنوع است که حداقل آنها را در سه سیستم سازمانی اساسی می توانیم مشخص کنیم یعنی « سیستم های مؤسسه – مدار» ،« یادگیری انعطاف پذیر» ، « سیستم های یادگیری خارج از مدرسه.

۱) سیستم های مؤسسه – مدار (institution besed systems )
در این سیستم ها – دانش آموزان در یک مؤسسه خاص فعالیت می کنند و مؤسسه امکانات یاد گیری و معلمان مورد نیاز دانش آموزان را بر پایه «دسترس باز » فراهم می آورد و دانش آموز برای مطالعه در زمان ها و روشهای متناسب خویش در آنجا حضور به هم می رسانند . یک سیستم نا مناسب از این نوع در « طرح کلر » پایان این فصل مفصلاً توضیح داده می شود .
 
۲) سیستم های یادگیری انعطاف پذیر (flexible learning systems )
در این نوع سیستم ها مؤسسه سعی می کند تسهیلات و امکانات یادگیری را برای دانش آموزان فراهم بیاورد و حمایت های مؤسسه ای را بدون تعطل ، پشتیبانی و تداوم بخشد . چنین سیستم های ممکن است بطور راخص متوجه اعضاء جمعیت محلی باشند که به علت مسائل شخصی نمی توانند با محدودیت های خشک وسخت سیستم آموزش رسمی خود شان را وفق دهند . در این سیستم دانش آموزان صبور نیستند بر اساس برنامه زمانی مقدّر در مدرسه حضور یابند بلکه می توانند از امکانات یاد گیری انفرادی وسیعی ، هم در داخل مدرسه و هم در خا رج از آن استفاده کنند نمونه این سیستم « مطالع انعطاف پذیری » است که در آموزش های عالی از تو جه و محبوبیت فر آیند ی بر خوردار است رویکردهای یاد گیری انعطاف پذیر اخیراً بطور فزایند ه ای در انواع مدارس سنتی مورد استفاده دانش آموزان است . یعنی در قسمتهای از بر نامه ی درسی انتخاب شده از رویکرد یادگیری باز استفاده می کنند و دانش آموزان از منابع یادگیری از قبل طراحی شده به روش خود و بر اساس زمان انتفابی خو دشان استفاده می کنند . یعنی دانش آموزان روشهای سخنرانی سنتی را با انواع را هبر دهای یادگیری ترکیب کرده و مورد استفاده قرار می دهند .

● سیستم های یادگیری خارج از مدرسه

در این سیستم ها اغلب یاد گیری در خارج از مؤسسه اتفاق می افتد و مقصد یاد گیری انفرادی برای دانش آموزان مشخص می شود و کمک های آموزشی ممکن است از طریق مکاتبه یا تماس تلفنی یا موسسه یا از طریق معلم محلی ( یا هر دو روش ) ارائه گردد. همچنین گرو ههای خود یاری self- helpyroup به وسیله خود دانش آموزان در ناحیه ی جغرافیایی خاص ممکن است تشکیل شود احتمالاً معروفترین نمونه سیستم یادگیری خارج از مدرسه – دانشگاه آزاد انگلستان است
.
▪ سیستم های یاد گیری هدایت از راه دور

میان انواع مختلف یادگیری دانش آموز مدار اصطلاح دیگری که لازم است معرفی گردد سیستم یادگیری هدایت از راه دور است . در این سیستم فراگیران گاهی در مسافت دورقرار دارند و گاهی دیگر بصورت موقعیتهای سنتی به یاد گیری می پردازند اما فرا گیران با معلمان و مربیان خود با استفاده از تکنولوژی های معمول از قبیل (کنفراس راه یانه ای ) ۲.compuret conferencing ( کنفراساز راه دور ) Teleconferencing در تماس هستند .لذا می بینیم که یاد گیری هدایت از راه دور هم با سیستم های مؤسسه – مدار و هم با سیستم های فراگیر – مدار در شکل نشان داده شده است .

● الگوی روش تهیه بر نامه های آموزشی ضمن خدمت

این الگو برای اولین بار در اداره آموزش نظامی ارتش امریکا تهیه و ارائه شد. از این الگو به عنوان یک عنصر الزامی در تمام بر نامه های آموزشی ضمن خدمت ارتش امریکا استفاده می شود و سازنده گان ابزار و ادارات جنگی ملزم هستند بر ای آموزش ، کاربرد ، تعمیر و نگهداری وسایل ساخته شده خود بر نامه های آموزش مبتنی بر این الگو را تهیه و همراه وسایل به ارتش عرضه کنند .
▪ الگو های تهیه نظام های آموزشی :
ارتش امریکا این الگو (I.s.D) را به دلیل صر فه جویی در مخارج آموزش هر فراگیر و ارتقای سطح کارایی آموزش بکار می برد که ساده تر از الگوی مذکور در فوق است .

● الگوی آموزشی معیاری

این الگو را میگر تهیه کرده و بیشتر در محیط های صنعتی قابل استفاده است . این الگو با در بر داشتن فعالیتی بنام « تجدید نظر و تغییر » حصول هدف ها را با تکرار و مراحل مختلف طراحی تهیه و ارزشیابی تضمین می کند و الگوی نسبتاً ساد ه ای است . 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران