تعطیلات; نقطه سر خط ...
 
باز هم تابستان فرا رسید و دغدغه دانشجویان و دانش آموزان هم برای پر کردن اوقاتی که فراغت می نامیمشان نیز هم اوقات فراغت را درست است فراغت نامیده اند اما این فراغت نمی بایست به بیکاری ترجمه شود و دانشجویان باید در این ایام با برنامه ریزی دقیق نسبت به پرکردن لحظلات خود تدابیری را بیندیشند.

ارسطو در تعریف اوقات فراغت می گوید: اوقات فراغت نفس شادی بخش و خوشحال کننده و منشا و مبدا لذت است طعم این لذت را کسانی می توانند بچشند که دارای اوقات فراغت هستند اما افراد پرمشغله از آن محرومند.
در حال حاضر متخصصان آموزش و پرورش، روانشناسان، جامعه شناسان بیش از دیگران به این موضوع توجه دارند و درباره آن بررسی و اظهارنظر می کنند. «همچنین مراکز پژوهشی و دانشگاهی به این قضیه توجه خاص مبذول می دارند به طوری که بررسی های انجام شده در این مورد بسیار قابل ملاحظه است.»
به راستی در اوقات فراغت چه می توان کرد؟
هر شخصی برای پر کردن اوقات فراغت خود راهی را در نظر می گیرد و برای خود برنامه ریزی مخصوصی دارد به عبارتی برای سپری کردن اوقات فراغت به فعالیت های متعددی روی میآورد. به همین علت معمولا هر فرد و هر گروه به اوقات فراغت از یک دید نگاه می کند آن را شیوه خاص خود می بیند. با این حال هر گاه بخواهیم فعالیت های اوقات فراغت را به صورت کلی و صرف نظر از تفاوت های شخصی بررسی کنیم باید به مقوله های زیر توجه کنیم.
۱) روی آوردن به فعالیت های فرهنگی هنری مانند نویسندگی
۲) شرکت در مجامع ورزشی، مذهبی، سیاسی و انجام کلیه فعالیت هایی که هدف آن تحت بهداشت روانی و سالم تر ماندن باشد.
۳) شرکت در کلا س های آموزشی از جمله شنا، بسکتبال، والیبال و...
به بیان دیگر می توان توسعه مهارت های شناختی و خلا قیت و مهارت های حسی و حرکتی و فعالیت های مرتبط با اصلا ح رفتار و تعالی شخصیت و اجتناب از آسیب پذیری در اجتماع و زندگی خصوصی. جز این عوامل برنامه ریزی برای اوقات فراغت موضوعی است که از عهده تک تک افراد خارج است. نایب رییس کمیسیون فرهنگی نیز در این زمینه می گوید: برنامه ریزی برای اوقات فراغت در کشور ما باید با اهمیت تر از کشورهای دیگر باشد. جمعیت ۲۱ میلیونی جوان کشور در مقایسه با سایر کشورهای دیگر دنیا نشان می دهد که باید برنامه ریزی برای اوقات فراغت این قشر بزرگ وعظیم با اهمیت بیشتری دنبال شود. با توجه به این خیل بی شمار کشور ما را بیشتر دانشآموزان و دانشجویان شکل می دهند پس اگر برنامه ای در جمعیت پرکردن اوقات فراغت این جمعیت جوان نداشته باشیم جنبه ها و آثار منفی آن بیشتر از آمار مثبت خواهد بود، در کشورهای درحال توسعه اوقات فراغت باید با اهمیت تر از سایر کشورهای دیگر باشد چرا که جمعیت کشور ما جمعیت جوانی است.
دانشجویان برای گذراندن اوقات فراغت خود مشکلا تی را هم بر سر راه خود دارند.
چندی پیش خبرگزاری ها طی یک بررسی نشان داده اند که تنها دو درصد از دانشجویان از نحوه گذراندن اوقات فراغت راضی هستند به عقیده خود دانشجویان فراهم نمودن بودجه و امکانات و مشارکت دادن دانشجویان در برنامه ریزی در برنامه ها و نگرش مثبت مسوولین به اوقات فراغت در بازسازی این اوقات بسیار موثر است.
در این باره چند پیشنهادی دارند.
تاکنون اهمیت و جایگاه اوقات فراغت را دریافته ایم بامشکلا ت آن نیز آشنا شده ایم، اما برای این مشکل به خصوص برای دانشجویان چه می توان کرد؟
دکتر ملیکا جامعه شناس و استاد دانشگاه می گوید: به نظر می رسد برای پرکردن اوقات فراغت و بهینه سازی برای سامان دهی آن راهکاری مشخص وجود دارد هر بخشی از راهکارها را بدین گونه بیان می کند:
۱) اگر در شهرهای بزرگ یک سینما در شهرهای کوچک ساختمانی از یک سینما را به نمایش فیلم های مورد علا قه دانشجویان اختصاص دهند.
۲) تامین خوابگاه دانشجویی در مناطق نزدیک به مزاکز عمومی نظیر بوستان، کتابخانه، زمین بازی، یا ورزشگاه.
۳) ایجاد مراکز ورزشی در دانشگاه ها دیگر موسسات آموزش عالی به دلا یل متعدد ازجمله گذران سالم ازاوقات فراغت.
۴) معمولا در بین رادیو و اخبار و موسیقی اش بیشتر مورد توجه دانشجویان است.
۵) توسعه فعالیت های دانشجویی یا کار در قبال پرداخت حق الزحمه از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان اظهار می دارد در میان نسل جدید دانشجویان سخن گفتن از اوقات فراغت دیگر چندان مفهوم ندارد.
چرا که بیشتر دانشجویان در پیچ و خم مشکلا ت و معضلا ت اجتماع افتادند. و چندان انگیزه ای برای تدوام فعالیت هایی که به پرشدن اوقات فراغت آنها بینجامد ندارند.


 
روزنامه مردم‌سالاری
ویرایش و تلخیص:آکاایران