آکاایران: شخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شست

شخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شستشخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شست

 شست چاق
شست چاق نشانگر طبیعت عصبانی فرد است
همچنین فردیکه دارای شست چاق است از نظر امور جنسی دارای قدرت بالایی میباشد.

 ************************************

شخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شستشخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شست

شست لاغر
فردی که دارای شست لاغر میباشد فردی آرام و خجالتی است.

 ************************************

شخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شستشخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شست

 شست بلند
فردی که دارای شست بلند میباشد شخصی آرام و دقیق است
و به شدت پیگیر کارها و مسئولیت های خود میباشد.
 
************************************

شخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شستشخصیت شناسی باطنی افراد از روی شکل انگشت شست

فردی که دارای شست کوتاه میباشد فردی عجول است
که همواره دوست دارد کارهایش را به سرعت انجام دهد.

 

 

گردآوری : فراناز

.

منبع : faranaz.com