تا سال 1954؛ باور تمام دنيا بر این بود کـه انسان با توجه بـه محدودیت هاي‌ فیزیکی کـه دارد ؛ هیچ گاه نخواهد توانست یک مایل را زیر 4 دقیقه بدود ! تا این کـه راجر بنستر در مسابقه اي ؛ یک مایل را در کمتر از 4 دقیقه دوید !

از ان پس در مدت یک سال ؛ حدود 20 هزار نفر این رکورد را زدند و کم کم اینکار بـه سطح دبیرستانها کشیده شد !! چه چیزی فرق کرد در عرض یک سال ؟ هیچ چیز ؛ جز یک کلمه ؛ “باور” ؛ باور بـه شدن ؛ باور بـه امکان…!

+ باوراتون رو تغيير بدید تا دنیاتون تغيير كنه …