آکاایران: پیروزی همیشه نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند و طعم شکست را بارها و بارها چشیده اند.

کلید پیروزی و موفقیت

آکاایران: همواره شاهد انسان های بیشماری هستیم که با آنکه امکان موفقیت و شادکامی برایشان فراهم است ، همواره از آن فرار می کنند و در بی چارگی و بدبختی خود می مانند . هر روش و الگوی موثری که به ایشان ارائه می شود باز از آن ایراد می گیرند و به هیچ تلاش و حرکتی برای رشد و شکوفایی تن نمی دهند. ولی با داشتن کلیدهای موفقیت و پیروزی قطعا به پیروزی دست می یابند.

▪ کلید عزت: اطاعت خداوند و رسول(ص).
▪ کلید روزی: تلاش به همراه استغفار و تقوی.
▪ کلید بهشت: تقوی...
▪ کلید ایمان: تفکر  در نشانه های خدا و مخلوقات او .
▪ کلید نیکی: راستی.
▪ کلید قلب زنده: تدبر در قرآن، زاری در سخرگاهان و ترک گناهان.
▪ کلید علم: به نیکویی پرسیدن و به نیکی مطلب را گرفتن.
▪ کلید فتح و پیروزی: صبر.
▪ کلید رستگاری: تقوی.
▪ کلید افزایش: شکر.
▪ کلید میل به آخرت: زهد در دنیا.
▪ کلید اجابت: دعا.

هر جا که می روی و هر کاری که می کنی کلیدهای فوق را به همراه ببر، زیرا اینها کلید قفل های حیات توست و اگر این قفل ها باز شدند ترا نه خوفی است و نه اندوه و این خود سرّ حیات و جاودانی در فردوس برین است. 

ویرایش وتلخیص: بخش خانواده آکاایران