آکاایران: برایان تریسی ازجمله دانش آموزان ضعیف مدرسه بودکه درنهایت ترک تحصیل کرد.افرادی که او را می دیدند هرگز تصور نمی کردند این شاگرد تنبل مدرسه که نتوانسته حتی مدرسه رابه اتمام برساند در آینده به یک فرد مشهور مبدل شود که سمبل موفقیت درجهان است.

برایان تریسی

برایان تریسی(زادهٔ ۱۹۴۴ در شارلوت تاون کانادا) از نویسندگان کتابهای خودیاری است که بسیاری از کارهای خود را به صورت کتاب گویا ارائه داده. موضوع سمینارها و ارائه های او شامل رهبری، فروش، مدیریت موثر و استراتژی کسب و کار است. «برایان تریسی» مشاور و روان شناس بزرگ و یکی از معتبرترین مراجع صاحبنظر جهان در زمینه ی موفقیت و پیشرفت و همچنین نویسنده ی کتاب معروف «قورباغه را بخور» می باشد.

آکاایران: او کاررابا ظرف شویی دریک هتل کوچک اغازکرد،سپس کارگری درکارخانه ومزارع.کارگری درکشتی ازدیگرفعالیت های او بودکه ازطریق ان به هشتادکشورجهان سفرکرد.اوضاع مالی اش خوب نبودوازوضعیتش رضایت نداشت،امادست روی دست نگذاشت.تصمیم گرفت باالگوبرداری ازافرادموفق سروسامانی به زندگی اش  بدهد.

پس سراغ فروشندگی رفت.ازاداره ای به اداره دیگروازخانه ای به خانه دیگر،به سختی تلاش می کرد تابتواندمبلغ لازم برای اجاره یک اتاق راتهیه کند.ازتجارموفق رازورمزهای کاری راجویا شد.تابا به کاربستن روش های این افرادبتوانددرتجارت پیشرفت کند واندک زمانی بعددرسمت مدیرفروش دریک شرکت تجاری مشغول به کارشد.شروع تغییرات اساسی زندگی تریسی زمانی بودکه  روی تکه ای کاغذ هدف بزرگ ورویایی خودرانوشت:می خواهم ماهیانه ۱۰۰۰ دلاردرامدداشته باشم ویک ماه بعدخواسته دورازدسترسش به وقوع پیوست.دراینزمان اودریک شرکت مشغول به کاربوددقیقایک ماه بعدازان صاحب شرکت جدیدازاوخواست درازای دریافت ماهیانه ۱۰۰۰ دلارسرپرستی واموزش افرادمشغول دربخش فروشرابه عهده بگیرد.ازاین لحظه به بعدزندگی تریسی واردمرحله دیگری شد.او توانست پلکان ترقی راباسرعت بیشتری ظی کند.تریسی مهم ترین عامل موفقیت خود راتمرکزبراهدافش می داند:بایدبهاهدافت بیندیشی وباتمام نیروبرای دست یابی به ان تلاش کنی واجازه ندهی هیچ اتفاقی توراازتلاش برای رسیدن به اهدافت باز دارد.اکنون تریسی مربی ومشاورحرفه ای ویک سخنران جهانی است.

اوازجمله افرادی است که توانسته باتکیه برتوانایی هایش به تنهایی مسیرموفقیت راطی کند وبه جایگاهایده ال خوددست یابد.اوهمچون بسیاری ازثروتمندانوافراد موفق ازانجام کارهایی که شاید به ظاهرمناسب شآن اجتماعی اونبود،ترسی نداشت.اغاز سخنرانی هاواموزش های اصول موفقیت اوازسال  ۱۹۸۱ بوده استوانچه امروزه به عنوان نتیجه کارتریسی مشاهده می شودبیش از۳۰۰ کتاب ونوارصوتی اوست که به بیست ویک زبان دنیا ترجمه شده ودر ۳۶  کشوردنیا مورد استفاده قرارمی گیرد.ایشان چندروز دیگر درایران خواهند بود.

 

خلاصه ای قانون های برایان تریسی

1) قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی، معلولی هست و برای هر معلولی، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید.
چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را بخواهید، می توانید انجام دهید به شرط آن که:
- تصمیم بگیرید دقیقا ًچه می خواهید.
- همان کاری را انجام دهید که کسانی که در این راه موفق شده اند، انجام داده اند.
2) قانون ذهن:
همه ی علت و معلول ها، ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیش تر فکر می کنید. همیشه درباره ی چیزهایی فکر کنید که به طور واقعی طالب آن ها هستید واز فکر کردن درباره ی چیزهایی که خواستار آن ها نیستید، اجتناب کنید.
3) قانون عینیت یافتن ذهنیات:
دنیای پیرامون شما، تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار شما در زندگی، این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خلق کنید. زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون تان تحقق پیدا کند، حفظ کنید.
4) قانون رابطه ی مستقیم:
زندگی بیرونی شما، بازتاب زندگی درونی تان است. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر، رابطه ای مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما، بازتاب دنیای درونی تان است.
5) قانون باور: 
هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید، برای تان به واقعیت تبدیل می شود. شما آن چه را که می بینید، باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلاً به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید :
- باورهای محدودکننده ای را که مانع موفقیت شما هستند، شناسایی کنید.
- آن ها را از بین ببرید.
6) قانون ارزش ها:
نحوه ی عملکرد شما، همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. ارزش هایی که واقعاً به آن ها اعتقاد دارید، ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.
7) قانون انگیزه:
هر چه می گویید یا انجام می دهید، از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. این کار ممکن است به صورت خود آگاه یا ناخودآگاه انجام شود.
 رمز موفقیت دو چیز است:
- تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آن ها
- مشخص کردن انگیزه ها

گردآوری: بخش خانواده آکاایران