برترین ها: دستبندهای بافت اخیراً محبوبیت زیادی یافته اند. با استفاده چند متر نخ و سنگ های تزئینی، زیورآلات زیبایی برای خودتان درست کنید.وسایل لازم:

•    یک دستبند سنگی
•    مقداری نخ ابریشمی
•    10 تا 15 سانت سیم نقره ای یا سرمه
•    سوزن گلدوزی

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


یک تکه 5 سانتی از سیم نقره ای یا سرمه را بردارید و بکشید تا صاف شود. 30 از نخ های ابریشمی دسته ای را بردارید و از 2 سانتی سر آن سیم را بپیچید و محکم کنید.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


چند دور سیم را دور دسته نخ ها بپیچید. حالا سر آن را به سطح صافی چسب بزنید.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


دسته نخ ها را ببافید تا به اندازه دستبند برسد.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


حالا ته آن را هم با سیم نقره ای بپیچید و محکم کنید و رشته های اضافه را کوتاه کنید. سوزن را با یک رشته از آن نخ ها، نخ کنید و این بافت را به دستبند آماده بدوزید. سعی کنید هر دوختی که می زنید نخ را بکشید تا محکم دوخته شود.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


تا به آخر به همین ترتیب بدوزید و در آخر نخ را چند بار به دور آخرین سنگ بپیچید تا محکم شود و باز نشود.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


سوزن را از پشت دستبند در بیاورید و اضافه نخ را بچینید.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


دستبند بافت و سنگ رویایی شما آماده است.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


حالا می توانید آن را به دست کنید.

,روش ساخت دستبند بافت و سنگ رویایی دستبند,بافت,سنگ,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی