برترین ها: یک نخ بافتی، چند لوله نازک که در اکثر خرازی ها یافت می شود و چند مهره زیبا و فانتزی، تنها چیزی که نیاز است حوصله و ذوق هنری شماست. سوزن گلدوزی را بردارید و از هنر دست خود لذت ببرید.

وسایل لازم:

  • لوله های طلایی 38 میلیمتری
  • 60 سانتیمتر نخ قلاب باقی چینی
  • سوزن گلدوزی
  • 2 عدد مهره فاصله انداز

روش ساخت:

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

نخ قلاب بافی را به دو نخ 30 سانتی ببرید. یکی از نخ ها را از لوله طلایی رد کنید و دو طرف نخ را مطابق شکل از هم دور کنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

نخ دوم را طبق شکل، وسط دو سر نخ قبلی بگذارید و آن را به دور این دو سر گره بزنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

بعد از گره اول دوباره دو سر نخ دوم را به دور دو لایه نخ قبلی ببرید و دوباره گره بزنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

5 تا 6 گره دیگر بدین ترتیب بزنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

برای تمام کردن گره ها، یکی از نخ ها را از سوزن رد کنید و آن را از وسط 2 یا 3 عدد از گره ها رد کنید. نخ های اضافی را ببرید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی


,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

دو عدد مهره فاصله انداز را از هر دو سر نخ قبلی رد کنید و سر این نخ ها را گره بزنید تا مهره ها نیفتند. اضافه نخ ها را ببرید.

برای درست کردن دستبند لوله طلایی با بند چرمی:

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

وسایل لازم:

  • 7 تا 8 عدد لوله طلایی
  • 90 سانتیمتر بند چرمی
  • 2 عدد حلقه
  • 1 عدد قلاب خرچنگی کوچک
  • دم باریک

روش ساخت:

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

یک سر بند چرمی را به حلقه وصل کنید و وسط آن را با دم باریک فشار دهید تا درنیاید و محکم شود.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

حالا بند را از 7 تا 8 عدد لوله طلایی رد کنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

بند را به دور دستتان بپیچید و طول آن را بدست آورید. بقیه نخ را ببرید و حلقه دوم را به سر دیگر بند وصل کنید و با دم باریک محکم کنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

حالا با دم باریک حلقه وصل شده به قلاب را کمی باز کنید تا از حلقه دستبند رد شود و بعد از رد کردن، دوباره آن را محکم کنید.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی

دستبند شما آماده است.

,آموزش ساخت یک دستبند زیبا و متفاوت دستبند,دستبند لوله طلایی,دستبند لوله طلایی با بند چرمی,اخبار اجتماعی، صفحه اجتماعی