قرمز: خوش قلب اما خودپرست


 این رنگ مظهر شدت و زیاده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداکاری و خشونت و خون و آتش.کسیکه به این رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد.

   قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آنکه در عشق کاملاً فداکارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفکر و جویا شدن علت می جنگند.

دو عیب بزرگ خودپرستی و عدمکنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طورکلی دوستداران رنگ قرمز دارای خصوصیات متضادی هستند.


صورتی: مورد علاقه دیگران
رنگ صورتی درواقع همان قرمز استکهکمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز راکمی ملایمتر دارا می باشید، با گذشت هستید و در عشق، تندی نشان نمی دهید.

دیگران را خوب درک میکنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار میکنید و به دلیل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید. آنهاییکه به این رنگ علاقه دارند اغلب شکستها، خشونتها و دشواری های زندگی را تحملکرده اند و با مشکلات فراوان مواجه شده اند.


آبی: نظم، پشتکار، تنهایی
رنگ آبی از رنگهایی استکه طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید،کاملاً می توانید هوس و احساسات و هیجانات خود راکنتر لکنید.

ظاهر آرام شما دیگران را وادار میکندکه به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید.

در خرید و پوشش لباس قناعت میکنید و به علت شرم و حیا و گاه غروریکه دارید میل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما راکسل میکند وکسانیکه از نظر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت میکنند.

کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می دهید. یکی از صفات مشخص شما پشتکار شماست.


ارغوانی: رنگ عارفها و روانگران
رنگ اسرارآمیز و باشکوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافتها می شوند و مغرور و اجتماعی هستند. معاشرت با این دسته لذتبخش است که امور معنوی بیشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست!


قهوه ای: قابل اعتماد
اگر رنگ قهوه ای را دوست داریدکاملاً می توان روی شما حساب بازکرد. باثبات و مقدس، شاعرپیشه وکمی فیلسوف مآب هستید.

به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آنکهکمتر تصمیم می گیرید اما هر بارکه تصمیمی بگیرید آن را به مورد عمل می گذارید.

شماکاملاً در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستید. میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید.


خاکستری: احساس بی نیازی
این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست.کسانیکه به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت میکنند، خاکستری رنگ عقلا است و جوانانیکه به این رنگ اظهار علاقه میکنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی میکنند.

در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلبکسانیکه از نظر فکر و ایده به آنها برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.


پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز
رنگی است ترکیبی و آنهاییکه این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار میکنند.

نفوذ در این گونه افراد مشکل استکسیکه آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواجکند. هوسباز نیستند و اگر باکسی دوستیکنند صداقت و فداکاری دارند. اگر افراد این دسته باکسیکه خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواجکنند سعادتمند می شوند.


سبز:کنجکاوی
رنگ سبز طبیعت وتازگی است. اگر به این رنگ علاقه دارید زندگی با شما آسان است. نقطه اشتراک فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است.

دوست نداریدکه در زندگیتان حوادثی به وقوع پیوندد اماکنجکاوانه به ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.


فیروزه ای: اسرارآمیز و پند ناپذیر
دوستداران این رنگ اسرارآمیزند و احساساتی وکارهای شخصی خود را به خوبی اداره میکنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در موردکارهای خودکمتر توجه دارند. فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است.


سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع
این رنگ برخلاف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آنکه دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونهکمکی به آنها دریغ نمیکنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید.

ویرایش و تلخیص : آکاایران                                                                                                                   
 

   قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آنکه در عشق کاملاً فداکارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفکر و جویا شدن علت می جنگند.

دو عیب بزرگ خودپرستی و عدمکنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طورکلی دوستداران رنگ قرمز دارای خصوصیات متضادی هستند.


صورتی: مورد علاقه دیگران
رنگ صورتی درواقع همان قرمز استکهکمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز راکمی ملایمتر دارا می باشید، با گذشت هستید و در عشق، تندی نشان نمی دهید.

دیگران را خوب درک میکنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار میکنید و به دلیل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید. آنهاییکه به این رنگ علاقه دارند اغلب شکستها، خشونتها و دشواری های زندگی را تحملکرده اند و با مشکلات فراوان مواجه شده اند.


آبی: نظم، پشتکار، تنهایی
رنگ آبی از رنگهایی استکه طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید،کاملاً می توانید هوس و احساسات و هیجانات خود راکنتر لکنید.

ظاهر آرام شما دیگران را وادار میکندکه به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید.

در خرید و پوشش لباس قناعت میکنید و به علت شرم و حیا و گاه غروریکه دارید میل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما راکسل میکند وکسانیکه از نظر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت میکنند.

کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می دهید. یکی از صفات مشخص شما پشتکار شماست.


ارغوانی: رنگ عارفها و روانگران
رنگ اسرارآمیز و باشکوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافتها می شوند و مغرور و اجتماعی هستند. معاشرت با این دسته لذتبخش است که امور معنوی بیشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست!


قهوه ای: قابل اعتماد
اگر رنگ قهوه ای را دوست داریدکاملاً می توان روی شما حساب بازکرد. باثبات و مقدس، شاعرپیشه وکمی فیلسوف مآب هستید.

به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آنکهکمتر تصمیم می گیرید اما هر بارکه تصمیمی بگیرید آن را به مورد عمل می گذارید.

شماکاملاً در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستید. میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید.


خاکستری: احساس بی نیازی
این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست.کسانیکه به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت میکنند، خاکستری رنگ عقلا است و جوانانیکه به این رنگ اظهار علاقه میکنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص کهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی میکنند.

در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلبکسانیکه از نظر فکر و ایده به آنها برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.


پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز
رنگی است ترکیبی و آنهاییکه این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار میکنند.

نفوذ در این گونه افراد مشکل استکسیکه آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواجکند. هوسباز نیستند و اگر باکسی دوستیکنند صداقت و فداکاری دارند. اگر افراد این دسته باکسیکه خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواجکنند سعادتمند می شوند.


سبز:کنجکاوی
رنگ سبز طبیعت وتازگی است. اگر به این رنگ علاقه دارید زندگی با شما آسان است. نقطه اشتراک فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است.

دوست نداریدکه در زندگیتان حوادثی به وقوع پیوندد اماکنجکاوانه به ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.


فیروزه ای: اسرارآمیز و پند ناپذیر
دوستداران این رنگ اسرارآمیزند و احساساتی وکارهای شخصی خود را به خوبی اداره میکنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در موردکارهای خودکمتر توجه دارند. فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است.


سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع
این رنگ برخلاف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آنکه دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونهکمکی به آنها دریغ نمیکنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید.

ویرایش و تلخیص : آکاایران