به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است :

۱۲ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد.

۱۵ماهگی : نقطه نقطه می کند.

۱۸ ماهگی : به خودی خود خط خطی می کند.

۲ سالگی : خطوط عمودی را تقلید می کند.

۲/۵ سالگی : خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان X (غیر قرینه) می کشد.

۳ سالگی : مداد را مثل بزرگها می گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی هایش اسم می گذارد.

۴ سالگی : انسان را با دو عضو می کشد X را تقلید می*کند. به شکل ناقص انسان عضوی اضافه می کند.

۴/۵ سالگی : مربع می کشد.

۵ سالگی : مثلث می کشد عکس آدم را با بدن و گردن می کشد.

۶ سالگی : شکل آدم را دو بعدی می*کشد اشکال ادغام شده می کشد.

۹ ـ ۸ سالگی : اعضای داخی را می کشد.

از ۱۲ سالگی به بعد عکس ماشین می کشد و کم کم آنرا کامل تر می کند عکس می*کشد و می گوید که عکس خودش یا مادرش است. پرنده ، خانه ، ماشین رخت شویی، هواپیما می کشد و از آنها سخن می گوید. درباره عکس های کشیده شده قصه کوتاه می گوید. برای خانه ای که کشیده در و پنجره می گذارد. ماشین را با چرخ ها و نور چراغ ورود می کشد به نقاشی انگشتی Finger Pating علاقه مند است.

ashiyoone.comمرتبط با والدین و کودکان

  • با این روش ها فرزند خود را پیکاسو کنید!
  • خانه ای برای خود بکشید
  • خروس تاج دار ( آموزش نقاشی )