دلبستگی، یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت – مراقبت است و مراد از دلبستگی اولیه، رابطه عاطفی اولیه است که کودک با مادر برقرار می‌کند که اساساً سبک این رابطه تاثیر بسزایی در روابط عاطفی بزرگسالی دارد.

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در ان اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس همزیستی مسالمت امیز،صفا ، صمیمیت ،انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت آن را از مهمترین نهادهای اجتماعی و نخستین