آکاایران: ایجاد تغییرات روزافزون فرهنگی، سیاسی، اقتصاد ی و اجتماعی، شیوه های زند گی را نیز د ستخوش تغییر کرد ه است به طوری که بسیاری از افراد با وجود توانایی های مختلف د ر رویارویی با مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر شد ه اند .

همدلی

اگر برنامه های حمایت و پشتیبانی کنند ه ای نباشد که بتواند د ر شرایط بحرانی و آسیب پذیری، فرد را از فشارهای روحی- روانی وارد ه برهاند ، ممکن است او را د ر مراحل تصمیم گیری د چار اشتباهات غیرقابل جبران بنماید . از این نظر، همدلیی یک عمل د اوطلبانه حمایتی محسوب می شود که به فرد کمک می کند تا این مرحله بحرانی را به خوبی پشت سر بگذارد . وقتی د لمان به حال کسی می سوزد ، نسبت به احساسات او همد رد ی می کنیم امّا باید توجّه د اشت که د لسوزی و ترحّم به د یگران همدلیی محسوب نمی شود .

همدلیی به هیچ وجه به معنای تأیید کرد ن طرف مقابل و هم عقید ه بود ن با او نیست. همدلیی یعنی بتوانیم بد ون آن که د ر موقعیت طرف مقابل قرار گرفته باشیم، خود مان را جای او بگذاریم و از منظر او مسئله را نگاه و د رک کنیم، مانند همدلیی با زلزله زد گان و یا فرد مصیبت د ید ه و یا ... همدلیی به ما کمک می کند تا بتوانیم انسان های د یگر را حتّی وقتی با آن ها تفاوت د اریم، بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.
همدلیی، روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کنند ه و پذیرند ه نسبت به انسان های د یگر منجر می شود . انسان، موجود ی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت د ارد . وقتی ما بتوانیم از زاویه د ید طرف مقابل به مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته و به عمیق ترین و ریشه د ارترین نیاز آن ها که احساس ارزشمند ی و مهّم بود ن است پاسخ مثبت د اد ه ایم. زمانی که بتوانیم د وستان و اطرافیان خود را د ر مواقع لزوم یاری د هیم و از آن ها یاری بگیریم، به قانون طلایی همدلیی با د یگران عمل کرد ه ایم که جزء مهارت های زند گی به شمار می آید .

● تعریف همدلیی
تمایل پاسخ د هی به حالت عاطفی د یگران را با حالت عاطفی مشابه همدلیی گویند . یعنی این که فرد بتواند مسائل د یگران را حتّی زمانی که د ر آن شرایط قرار ند ارد ، د رک کند و برای نظریات و احساسات آن ها ارزش و احترام قائل شود .

● اثرات همدلیی
۱) عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می شود .
۲) د ر طرفین احساس خوشایند و مثبت به وجود می آورد .
۳) فرد را از احساس تنهایی نجات می د هد .
۴) موجب اخذ تصمیم های صحیح تر می شود .
۵) از بسیاری تعارضات و سوءتفاهم ها جلوگیری می کند .
۶) هد فی به جا و مناسب موجب تعد یل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می شود .
۷) د ر تحکیم روابط همسران می تواند نقش مهمی د اشته باشد .
۸) احساس آرامش می شود و قوه اد راک فرد را افزایش می د هد .
۹) موجب افزایش اعتماد به نفس می شود .
۱۰) زمینه شناخت بهتر و بیشتر از د یگران را فراهم می آورد .
۱۱) روابط خانواد گی و اجتماعی را بهبود می بخشد .
۱۲) امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می کند .
۱۳) میل به شرکت د ر فعالیت های گروهی را افزایش می د هد .
۱۴) بیان احساسات خود و د رک احساسات د یگران را آسان تر می کند .

● زمینه های بروز رفتار همد لانه
۱) همدلیی نوعی خصوصیت ذاتی د ر انسان هاست. چون انسان ها د ر اجتماع به د نیا می آیند و باهم زند گی می کنند و بزرگ می شوند ، برای همد یگر ارزش حیاتی قائلند و نسبت به یکد یگر نگران می شوند و رفتار همد لانه از خود نشان می د هند .
۲) رفتار همدلیی براساس شرطی سازی اولیه شکل می گیرد و انسان ها از رفتار و عکس العمل های د یگران همدلیی را می آموزند .
۳) رفتار همدلیی می تواند به موقعیت و تجربه خود آنان بستگی د اشته باشد ، یعنی هرچه افراد همدلیی بیشتری را تجربه کرد ه باشند ، احتمال واکنش رفتار فعالانه د ر آن ها بیشتر خواهد بود .
۴) همدلیی می تواند متناسب با جنسیت افراد ، شکل متفاوت به خود بگیرد ، اغلب افراد نسبت به همجنس خود رفتارهای همد لانه بیشتری نشان می د هند .
۵) تشویق رفتارهای همد لانه از طرف د یگران می تواند احتمال بروز آن را د ر موقعیت های مشابه افزایش د هد .
۶) فرد با آموزشِ شناخت و د رک احساسات خود و د یگران و تفسیر موقعیت ها، قاد ر خواهد بود رفتار همد لانه را از خود نشان د هد .
۷) گاهی علّت بروز رفتار همد لانه می تواند د وری کرد ن از یک حالت روحی منفی و ناخوشایند باشد .

راه های تقویت همدلیی
۱) د ر ارتباط با د یگران به آن ها فرصت د هیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند .
۲) چون همدلیی بر پایه خود آگاهی است، هرچه بیشتر نسبت به احساسات خود مان آگاهی د اشته باشیم بهتر می توانیم احساسات د یگران را د رک کنیم.
۳) تظاهر به همدلیی نکنیم و به احساسات د یگران لطمه نزنیم.
۴) د ر زمان همدلیی به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم.
۵) با د رک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برایش اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم.
۶) تجارب مشابه گذشته به ما کمک می کند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر د رک کنیم.
۷) د ر ارتباط با د یگران، قبل از اقد ام به هر عملی، لحظه ای هم که شد ه خود را به جای او قرار د هیم.
۸) هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با د یگران د ر میان بگذاریم.
۹) متوجه باشیم که همدلیی از سوی د وستان، د ارای حد و اند ازه ای است، افراط د ر آن امکان سوء استفاد ه را فراهم می آورد .
۱۰) اطرافیان خود را به خاطر رفتارهای همد لانه شان تشویق کنیم.
۱۱) د ر برابر افراد ی که موجب د لسرد ی ما می شوند و یا احساسات همد لانه ما را جد ّی نمی گیرند ، مقاومت کنیم.
۱۲) د ر همدلیی با د یگران از مقایسه کرد ن خود د اری کنیم، چون ممکن است به احساسات پرامید آن ها لطمه وارد شود .
۱۳) د ستور د اد ن، قضاوت کرد ن، نصیحت کرد ن و سرزنش کرد ن، احساس همدلیی را از بین می برد ، اکید اً از آن ها پرهیز کنیم.
۱۴) هر قد ر حسّ همدلیی را د ر خود تقویت کنیم، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت کرد ه ایم.
۱۵) برای این که همدلیی اعضای خانواد ه را تضعیف نکنیم، بهتر است به ارتباط های عاطفی آن ها بیشتر توجه کنیم.
۱۶) به اواخر د وران کود کی که پیشرفته ترین سطوح همدلیی پد ید ار می شود ، بیشتر توجه کنیم.
۱۷) برای پیشگیری از شرارت ها و آسیب ها، حس همدلیی را د ر د یگران تقویت کنیم.
۱۸) هنگام همدلیی، احساسات خود را شمرد ه بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری کند .
۱۹) به سخنان طرف مقابل کاملاً گوش و به او اطمینان د هیم که سعی د اریم مانند او به مشکل نگاه کنیم.
۲۰) با برقراری روابط صمیمانه د ر خانواد ه، روحیه همدلیی اعضای خانواد ه را تقویت کنیم.
۲۱) با یاد آوری تجارب مشابهی که د اشته ایم، د ر د رک احساسات همد لانه د یگران موفق تر عمل کنیم.
۲۲) د ر همدلیی د یگران، آن ها را مقصر ند انیم و سرزنش نکنیم.
۲۳) سعی کنیم د ر همدلیی راه حل ارائه ند هیم چون طرف مقابل د لش می خواهد فقط ناراحتی خود را با کسی د ر میان بگذارد و از جانب او د رک شود .
۲۴) مشکلات د یگران را کوچک و بی ارزش نپند اریم.
۲۵) مشکلات د یگران را بیش از حد بزرگ جلوه ند هیم.  

گردآوری: بخش خانواده آکاایران