آکاایران: پربیننده ترین هـا

اشک های من در چشمان تو چکار می کنند ؟

من این اشک ها را به بها ی نفیسی از

جناب باران خرید ه ا م ....!

بارهای بار به خاطر همین اشک ها

به باد ، به طوفان باج داده ام

به تلخکی که از برای خنداندن مردم

بارها از من تقاضا میکرد

این اشک ها را با لبخندهای من عوض می کنی ؟

ولی من این کار را نکردم

چرا با اشک های من گریه می کنی ؟!

تو که این قدر حریص نبودی

به یاد دارم که مردم را با چشم های خود می کریاندی

همه ی دریا ها را ...

دیروز از آقای شب شنیدم که می گفت

غروب که بر چشم خورشید می نشیند

چشمانت کم سوء می شوند

و از حناب آسمان پرسیدم که او نیز می گفت

تو فقط در روزهای آفتابی باران می شوی ؟!

نکنه همان بارانی باشی

که سال های پیش اشک هایم را از آن خریده ا م ؟!

عابدین پاپی


منبع: پرسیار
.

منبع :