آکاایران: الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

الگوی این مدل در این شماره الگوی آن را طراحی کرده و نحوه دوخت آن را نیز آموزش داده ایم. این مدل را حتماً با پارچه های کش دار تهیه کنید و الگوی آن را می توانید یکسره برروی پارچه پیاده کنید. برطبق الگوی ارائه این مدل را تهیه کنید.

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

مراحل برش پارچه فاقد الگو :

ابتدا پارچه را به صورت دولایه تا کرده به صورتی که دو خط طولی پارچه برروی همدیگر قرار گیرند.

نکته :

پارچه های تریکو و ویسکوز به صورت دولایه فاقد درز میباشند که علت آن روش تشکیل یا بافت پارچه می باشد و در اصطلاحات صنعتی به آنها پارچه های گردباف گویند، توجه کنید در هنگام برش لباستان دو خط تای پارچه که در دو طرف آن قرار دارد در داخل لباس نباشد، توصیه می کنیم جهت راحت تر برش زدن ابتدا یکی از خط های تای پارچه را توسط قیچی برش بزنید و پارچه را به صورت یک لای باز درآورید.

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

برش قسمت پشت مانتو :

با توجه به  تصویر 1   خط AB برابر 1/5 cm می باشد و خط AC برابر با 9cm . فاصله خط AF برابر با 50cm از نقطه Fخطی عمود به طرف پاینی رسم کرده و در خط فاصله 8cm آن را نقطه G بنامید. نقطه C را با خطی مسقیم به نقطه G متصل کرده و فاصله خط CL برابر با 11cm می باشد.

از نقطه 4cm G به طرف پاینی عالمت زده و نقطه K بنامید، سپس نقطه L را به نقطه K متصل کنید، این خط روی آستین می باشد. از نقطه B در سمت پاینی 40cm اندازه گرفته برروی خط عمود و آن را نقطه D بنامید. از نقطه Dخطی عمود به سمت داخل مانتو رسم کنید .

خط کمر فاصله خط DE برابر است با دور باسن + 1cm می باشد. نقطه K را به نقطه E به صورتی متصل کنید که 5cm ابتدای نقطه K به صورت عمود بر خط LK رسم شده باشد. فاصله نقطه D تا نقطه M به دلخواه می باشد که قد مانتو را تشکیل می دهد. اندازه MH برابر است با اندازه خط DE. در هنگام برش پشت مانتو دقت کنید که خط AMبرروی دو لای بسته پارچه قرار گرفته و خط مرکزی پشت مانتو را تشکیل می دهد.

برش قسمت جلو مانتو سمت چپ :

در این بخش پارچه به صورت یک لا برش خورده می شود تصویر 2.

خطوط سرشانه و روی آستین و همچنین پهلو H-E-K-C را مطابق تصویر 1 و قسمت پشت مانتو رسم کنید. خط کمر که بر نقطه E عمود شده است را امتداد دهید به طول 90cm HGD 80 و نقطه P بنامید. میزان بلندی و کوتاهی خط کمر به دلخواه می توانید تغییر دهید زیرا با تغییر این اندازه مقدار چین موجود در ناحیه کمر جلوی لباستان تغییر می کند.

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

از نقطه E برروی خط EP به اندازه 25 الی 30cm عالمت زده و آن را نقطه N بنامید. سپس نقطه C که گوشه گردن می باشد را به نقطه N متصل کنید با خطی صاف و سپس آن را حدود 1/5 الی cm 2 به سمت داخل منحنی کنید. خط طراحی یقه جهت طراحی خط پاینی مانتو نقطه H را به نقطه P با خطی منحنی متصل کنید، دقت کنید که از نقطه P و نقطه H خطی عمود رسم کنید و ابتدا و انتهای منحنی را روی این خطوط صاف رسم کنید.

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

برش قسمت جلو مانتو سمت راست :

در این قسمت نیز پارچه به صورت یک لا برش زده می شودتصویر 3.

خطوط سرشانه و روی آستین و خط کمر E-D-K-C را مطابق تکه های پشت و جلوی چپ رسم کنید. از نقطه Cمطابق تصویر 3 روی خط عمود بالای مانتو حدود 20cm بیرون رفته و نقطه Z را علامت بزنید. از نقطه Z عمودی به پاینی الگو رسم کرده و نقطه H را به آن عمود کرده و نقطه S بنامید.خط حاشیه پاینی مانتواز نقطه S برروی خط cm 12 HS علامت زده و آن را نقطه T بنامید. توسط خط کش و با خطی مستقیم نقطه T را به نقطه E در قسمت خط کمر پهلو متصل کنید. از نقطه Z برروی خط 40 ZS الی cm 45 پاینی آمده و نقطه Y را علامت بزنید.

برش تکه کمر جلو مانتو سمت راست :

مستطیلی به عرض 24cm و طول آن برابر با خط کمر مانتو تا خط حاشیه پاینی مانتو روی یک لای پارچه رسم کنید. تصویر 4 توجه داشته باشید که خط QR برابر با 24cm می باشد و خط QW برابر با خط EH در تصویر 1 می باشد. خطQW در حقیقت خط پهلوی راست مانتو می باشد که از خط کمر به پاینی به تکه پشت مانتو متصل می شود.

 

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

روش دوخت مانتو :

ابتدا مانند تصویر 1 خط سجاف پشت گردن را طراحی کرده و آن را از پارچه برش زده و لایی بچسبانید. سپس از روی خط گردن به خط گردن پشت مانتو چرخ کرده و پس از چرت زدن اضافه درزها آن را برگردانده و اتو کنید. برروی خط کمر پشت باید کش بدوزید و با این روش گشادی کمر را به میزان کمر خود درآوری. تکه کمر پهلو جلو سمت راست تصویر 4 را از روی خط QW به خط پهلوی راست تکه پشت یعنی خط EH  تصویر1 بدوزید.

نکته :

قبل از دوخت یک نوار به عرض 6cm و طول 50cm از راستای پارچه برش بزنید و آن را به خط QR شکل 4 چرخ کنید به صورتی که اضافه این نوار به حالت کمربند از نقطه R آزاد باشد. سپس خط CK در تصویر 3 را به خط CK در تصویر 1 سمت راست چرخ کنید. خط سرشانه سمت چپ مانتو را نیز به همنی صورت چرخ کرده  خط CK تصویر 2 به همنی خط در تصویر 1 سمت چپ. خط پهلو سمت چپ مانتو را به گونه ای چرخ کنید که خطوط EH در تصویر 1 و تصویر 2 برروی همدیگر باشند.

در هنگام دوخت حدود 5cm بالاتر از نقطه E شروع و تا نقطه H ادامه دهید. برروی تصویر 2 از نقطه E برروی خط کمر 20 الی cm 25 جلو آمده و آن را با نقطه I مشخص کنید. سپس فاصله نقطه I تا نقطه P را به میزان 10 الی 20cmچین کش یا پیلی های ریز بدهید. این مقدار با توجه به تغییر سایز و با توجه به سلیقه شما جهت مقدار روی هم قرار گرفتن چپ و راست مانتو می تواند کمتر یا بیشتر شود که می باید در هنگام پرو مانتو آن را ثابت کنید. سپس فاصله خط NP را مطابق تصویر 4 کمر می دوزید که اضافات کمر در نقطه P قرار داشته باشد.

روش برتن کردن مانتو :

در هنگام پوشدن ابتدا تکه کمری که روی خط کمر در تصویر 4 دوخته شده را به پهلوی سمت چپ برده و آن را در آن ناحیه توسط بندی دیگر و یا یک عدد دکمه روی اضافه درز خط پهلوی چپ ثابت کنید. سپس کمری که روی خط کمر تصویر 2 دوخته اید را نیز برروی پهلوی راست مانتو با توجه به دو روش ارائه شده قبل ثابت کنید. در این مرحله کمربندی به پهنای cm 10 و طول تقریبی 2 متر از پارچه ساتن دوخته و آن را دور تا دور کمر چرخانده و در پهلوی چپ پاپیون تزیینی بزنید.

در انتها تکه سمت جلوی مانتو را می باید از روی کمربند و تکه های دیگر عبور داده و در زیر پاپیون ثابت کنید. به این روش که نقطه Y در این تکه تصویر 3 را توسط یک عدد دکمه و بندیک برروی نقطه E در تصویر2 که خط کمر سمت چپ می باشد ثابت کنید. در تصویر 3 از نقطه C خطی به نقطه Y رسم شده است شما می توانید در صورت تمایل و ضخیم بودن پارچه این خط را با در نظر گرفتن اضافه درز برش بزنید ولی توصیه می کنیم که در هنگام پوشیدن و بستن بندینک نقطه Y این قسمت اضافه یقه را به سمت داخل مانتو تا بکنید تا زیباتر برروی تنتان قرار بگیرد.

برای اینکه لایی چسب محکم بر پارچه بچسبد همیشه سعی کنید لایی را از طول برش بزنید و جهت چسباندن آن از اتوی فاقد بخار استفاده کنید.

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف

الگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلفالگو دوخت مانتو تصویری و روش دوخت مانتو به بهترین شکل برای اندام های مختلف
.

منبع : topnaz.com