آکاایران: هفته مد لندن یک فشن شوی محبوب در سطح جهان است که دوبار در طول سال در شهر لندن برگزار می شود و از مدل های مختلف لباس های مردانه و زنانه رونمایی می کند.

آکاایران: هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

فشن شوی هفته لندن که در سال 2018 برگزار شده است از اکسسوری های خیابانی مردانه رونمایی کرده است که در ادامه نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید.

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

هفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانیهفته مد لندن و شو لباس های مردانه خیابانی

.منبع :