آکاایران: در ادامه مطلب می توانید 14 مدل متفاوت از شال‌ گردن های بسیار شیک و زیبای کمپانی Leto Collection را مشاهده کنید که برای این روزهای آخر زمستان و اوایل بهار قابل استفاده هستند.
 
1.    نام طرح: Rose Open Grid
 

آکاایران: مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و دلپذیر

2.    نام طرح: Dark Gray Lattice Tassel
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
3.    نام طرح: Peach Boucle
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
4.    نام طرح: Mocha & White Zigzag
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
5.    نام طرح: Turquoise Bouclé
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
6.    نام طرح: Burgundy Ribbed Tassel
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
7.    نام طرح: Fuchsia & Brown Thin Zigzag
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
8.    نام طرح: Black & Gray Houndstooth
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
9.    نام طرح: Gray Bouclé
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
10.    نام طرح: Orange Diamond In The Rough
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
1
11.    نام طرح: Rust Ribbed Tassel
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
12.    نام طرح: Teal & Brown Thin Zigzag
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
13.    نام طرح: Turquoise & Smoke Diamond
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
14.    نام طرح: Orange & Tan Polka Dot
 
مدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکامدل متفاوت از شال گردن های بسیار شیک و زیبا -آکا
 
.

منبع :