شما پسران و آقایان جوانی که دوست دارید گاهی مدل خط ریشتان را عوض کنید می توانید از تصاویری که برایتان در نظر گرفته ایم ایده بگیرید...

با دیدن این تصاویر می توانید با انواع خط ریشها آشنا شده و گاهی نیز آن را تغییر دهید :


مدل شماره ی 1:

 

 انواع خط ریش مخصوص پسران و آقایان

مدل شماره ی 2 :

خط ریش

مدل شماره ی 3 :

 سایت مد و زندگی

مدل شماره ی 4 :

 سایت مد

مدل شماره ی 5 :

 انواع مدل پایه مو

مدل شماره ی 6 :

 انواع مدل پایه

مدل شماره ی 7 :

 انواع مدل خط ریش

مدل شماره ی 8 :

 انواع مدهای 2010

مدل شماره ی 9 :

 انواع مدهای ایرانی


مدل شماره ی 10 :

 انواع مد


مدل شماره ی 11 :

 مد و زندگی


مدل شماره ی 12 :

 انواع خط ریشها


مدل شماره ی 13 :

 انواع مدل خط ریش


مدل شماره ی 14 :

 مدل خط ریش


مدل شماره ی 15 :

 انواع خط ریش مخصوص پسران و آقایان

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خط ریش' href='http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/model/2015215235752.html'>خط ریش</a></strong> ,<em>انواع خط</em> ریش مخصوص پسران و آقایان,مدل خط ریش, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='انواع مدل' href='http://ravanpezshk.akaup.com/khanevadeh/model/majlesi.html'>انواع مدل</a></strong> خط ریش, انواع خط ریشها خط ریش ,انواع خط ریش مخصوص پسران و آقایان,مدل خط ریش, انواع مدل خط ریش, انواع خط ریشها