باید باخودم خلوت کنم
 
وقتی خورشید زندگی درخشان است وهمه چیز در حالت دلخواه وجود دارد بهترین فرصت است که به روزهای ابری وبد اخلاقی فکر کنید...

بنابراین بهترین کار این است که با همسرتان قرار بگذارید که هر موقع یکی از طرفین جمله «من باید بروم و با خودم خلوت کنم » یا جملاتی از این قبیل را گفت، طرفین برای مدتی از هم کناره بگیرند.
در این باره حتماً از قبل با هم قرار بگذارید که زمان جدا بودن چه مدت خواهد بود، یک ساعت، دو ساعت و... سپس در پایان این مدت حتماً دوباره به نزد هم برگردید. پس از این مدت جدا ماندن و بازگشتن، اگر هر دو یا یکی از طرفین هنوز بر خود مسلط نشده و به زمان خلوت بیشتری احتیاج داشت، دوباره به خلوت خود ادامه دهید در این لحظات، افراد باید شیوه حرف زدن با خود را کاملا عوض کنند، مثلاً به جای این که با خود تکرار کنید که «چرا خشمگین هستید؟» و یا «چقدر احساس خشم و عصبانیت می کنید!» با خود بگویید که این، شما هستید که نوع عکس العمل و پاسخ خود را به موقعیتی که باعث عصبانیت شما شده انتخاب می کنید و بنابراین می توانید نوع «خوشایند» را انتخاب کنید و یا نوع «بی تفاوت» را نسبت به آن موضوع خاص. در این میان احساسات دیگری که همراه با خشم به سراغ شما آمده اند را نیز مدنظر قرار دهید. آیا احساس رنجش خاطر هم دارید؟ آیا می ترسید؟ چه چیزی دارد رنجتان میدهد؟ از چه چیزی وحشت دارید؟ سپس ببینید می توانید این گونه احساسات را با کسانی که در ایجاد خشم شما مؤثر بوده اند در میان بگذارید. 
 
روزنامه کارگزاران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

بنابراین بهترین کار این است که با همسرتان قرار بگذارید که هر موقع یکی از طرفین جمله «من باید بروم و با خودم خلوت کنم » یا جملاتی از این قبیل را گفت، طرفین برای مدتی از هم کناره بگیرند.
در این باره حتماً از قبل با هم قرار بگذارید که زمان جدا بودن چه مدت خواهد بود، یک ساعت، دو ساعت و... سپس در پایان این مدت حتماً دوباره به نزد هم برگردید. پس از این مدت جدا ماندن و بازگشتن، اگر هر دو یا یکی از طرفین هنوز بر خود مسلط نشده و به زمان خلوت بیشتری احتیاج داشت، دوباره به خلوت خود ادامه دهید در این لحظات، افراد باید شیوه حرف زدن با خود را کاملا عوض کنند، مثلاً به جای این که با خود تکرار کنید که «چرا خشمگین هستید؟» و یا «چقدر احساس خشم و عصبانیت می کنید!» با خود بگویید که این، شما هستید که نوع عکس العمل و پاسخ خود را به موقعیتی که باعث عصبانیت شما شده انتخاب می کنید و بنابراین می توانید نوع «خوشایند» را انتخاب کنید و یا نوع «بی تفاوت» را نسبت به آن موضوع خاص. در این میان احساسات دیگری که همراه با خشم به سراغ شما آمده اند را نیز مدنظر قرار دهید. آیا احساس رنجش خاطر هم دارید؟ آیا می ترسید؟ چه چیزی دارد رنجتان میدهد؟ از چه چیزی وحشت دارید؟ سپس ببینید می توانید این گونه احساسات را با کسانی که در ایجاد خشم شما مؤثر بوده اند در میان بگذارید. 
 
روزنامه کارگزاران
ویرایش و تلخیص:آکاایران