به نقل از آکاایران: عقیق یا آگات گونه ای سنگ گران بها است.عقیق سنگی بسیار پربرکت و سرشار از خواص می باشد که در روایات زیادی بر اهمیت آن تاکید شده است. در این مطلب نیز آکاایران تصاویری از سنگ و جواهرات عقیق را قرار داده است. با ما همراه شوید.

جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

سرویس جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جدیدترین سرویس عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

به نقل از آکاایران: جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

سنگ عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

آکاایران: مدلهای جدید جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جدیدترین سرویس عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جدیدترین سرویس عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جدیدترین سرویس عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

آکاایران: سنگ عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

سرویس جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

آکاایران: مدلهای جدید جواهرات عقیق

سنگ عقیق,سنگ عقیق یمنی,جواهرات با سنگ عقیق

جواهرات عقیق

گردآوری: بخش خانواده آکاایران