آکاایران: دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد.

نصف آن ها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت.

نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت.

و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت.

و با ۳ گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت.

    سوال معما: او چند گوسفند به شهر برده بود؟

۱) ۳۲     ۲) ۳۴      ۳) ۳۸       ۴) هیچ کدام

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

پاسخ معما: گزینه ۴

 

    توضیحات:

نصف + نیم گوسفند ها رو از دست می دیم اگر ۳۱ گوسفند داشته باشیم یعنی ۱۶ گوسفند فروختیم می مونه ۱۵ تای بقیه

نصف + نیم هم نفر دوم می خره یعنی۵/۷ +۵/. میشه ۸ تا که نفر دوم می بره

از خیر نصف + نیم دیگه هم می گذریم که از ۷ تای باقیمونده کم می شه یعنی ۴تا

در نهایت می مونه ۳تا گوسفند

اگر ۴۱ گوسفند داشته باشیم آخرش ۴تا برامون می مونه

ازینکه این معما رو بررسی کردید جدا خوشحال شدم.

منبع :