آکنه چیست؟

به منافذ بسته شد ه غد د چربی (د انه‏ های سرسیاه و سرسفید )، جوش‏ها و ضایعات عمیق‏تر (کیست‏ها یا ند ول‏ها) که د ر صورت، گرد ن، سینه، پشت، شانه‎ها و حتی بازوها بروز می‏کنند ، اصطلاحاً (آکنه) گفته می‏شود . کم و بیش اکثر نوجوانان به آکنه مبتلا می‏شوند . بااین‏حال این بیماری به گروه سنی خاصی محد ود نمی‏شود و بزرگسالان حتی تا ۴۰ سالگی نیز می‏توانند به آن مبتلا شوند . اگر چه آکنه معمولاً بعد از چند سال خود بخود خوب می‏شود ولی نمی‏توان آن را به حال خود رها کرد . زیرا آکنه‏ای که د رمان نشود ، ممکن است تا پایان عمر جوشگاه‏ هایی بد شکل بر روی پوست بماند . البته این جوشگاه‏ها نیز قابل ترمیم می‏باشند . آکنه می‏تواند باعث بد شکل شد ن صورت و د ر نتیجه ناراحتی روحی بیمار گرد د . همچنین د ر موارد حاد و شد ید ، موجب پید ایش جوشگاه‏های بسیار بد شکل و د ایمی می‏شود . باید د ر نظر د اشت که حتی موارد ملایم آکنه نیز می‏توانند موجب پید ایش جوشگاه‏ها شوند .

آکنه چگونه بوجود می آید؟

افزایش طبیعی مقد ار هورمون‏های مرد انه د ر ایام نوجوانی (بلوغ) د ر هر د و جنس پسر و د ختر موجب می‏شود که غد د چربی پوست (سباسه) بزرگتر و فعالتر شوند . این غد د د ر نواحی‏ از بد ن (صورت، پشت، شانه‏ها و قفسه سینه) که آکنه شایع است وجود د ارند . به ند رت آکنه ناشی از اختلالات هورمونی می‏باشد .غد د چربی پوست با مجرای خروجی مو که اصطلاحاً «فولیکول» نامید ه می‏شود ، ارتباط د ارند . این غد د ماد ه‏ای چرب به نام سبوم تولید می‏کنند که از طریق منفذ خروجی فولیکول به سطح پوست تخلیه می‏گرد د . به نظر می‏رسد که چربی سبب تحریک مجرای فولیکول می‏گرد د ، لذا سرعت جد ا شد ن سلول‏ها با اتصال به یکد یگر یک لخته را بوجود می‏آورد ند . بسته شد ن مجرای فولیکول توسط این لخته شرایط را برای رشد باکتری‏ها د ر د اخل مجرا مساعد می‏کند .

چه عواملی د ر ایجاد یا تشد ید آکنه موثرند؟

ژنتیک مثبت: اگر این استعد اد را د اشته باشید حتما مبتلا خواهید شد ، پس از والد ینتان د رباره این مساله سوال کنید اگر خانمی می گوید حتی پس از بچه د ار شد ن هم جوش می زد ه و د ر میانسالی از د ست آنها خلاص شد ه، د ختر خانمها هم باید این موضوع را بپذیرند وبا صبر وحوصله د رمانها را اد امه د هد .

عد م مصرف کامل د اروها و  کم طاقتی: بسیاری از جوانها تا وضعیت جوشهایشان بهتر می شود د ر مصرف د اروها اهمال کاری می کنند . د ر حالیکه ما می گوییم مصرف د اروهای خوارکی یا موضعی حتی د ر صورت بهبود کامل، باید به صورت د وز اد امه د ار و نگهد ارند ه تد اوم د اشته باشد . چون تا زمانی که فرد ی استعد اد ژنتیکی د ارد ، پوست آماد ه جوش زد ن است  اثر بخشی د رمان های د ارویی زمان براست و۶ ماه تایک سال زمان می برد تا نتیجه بخش بود نش را نشان د هد و نباید منتظر باشید د اروی آکنه مانند یک مسکن عمل کند و سرد رد شما را د ر عرض یک ساعت مد اوا کند .

پوست چرب: بروز جوشها د ر افراد ی که پوست چربی د ارند بیشتر است. به همین علت ضمن اینکه باید این واقعیت را بپذیرند حتما نسبت به د یگران د ر شستشوی صورت د قت کنند . استفاد ه از صابونها و محصولات مناسب به این افراد توصیه می شود .

مقایسه خود با د یگران: د رمان خود تان رابه د یگران توصیه نکنید چون این د رمانها د ر افراد گوناگون یکسان نیستند . برخی د اروها می تواند باعث ایجاد عارضه د ر فرد ی شود و برای د یگری بیاثر باشد .

د ستکاری: قابلیتها و ویژگیهای پوست افراد با هم متفاوت است به همین د لیل جای جوش روی پوست برخی افراد می ماند ولی آنچه نباید فراموش کرد این است که مهمترین علت ماند ن جای جوش، د ستکاری آن است .

عاد تهای غلط: اگرشما موقع اصلاح یابند اند اختن صورت فشار کمتری وارد کنید و مد ت زمان کوتاهی پوست را تحریک کنید ، می توانید به خود تان کمک کنید . مواد آرایشی و بهد اشتی چرب به زیاد شد ن جوشها منجر می شوند .

شغل: محیط کار شما می تواند د ر تشد ید آکنه موثر باشد . اگر شما د ر یک آشپزخانه گرم کار می کنید ، بخار غذاها و بخارهای چربی که از د اغ کرد ن روغن و… ایجاد می شود با جوشهای شما تماس پید ا می کند و باعث تشد ید آن می شود . با تهویه مناسب و باز گذاشتن پنجره به خود تان کمک کنید . اگر آکنه شما شد ید است و تحت د رمان هستید و د وست د ارید نتیجه مناسبی بگیرید باید از قرار گرفتن د ر چنین محیط هایی تاحد امکان بپرهیزید تا آکنه تان تشد ید نشود .

بهد اشت پوست: آکنه بخاطر آلود گی و کثیفی پوست بوجود نمی‏آید . ماد ه موجود د ر نوک جوش‏های سر سیاه را چربی خشک شد ه و سلول‏های مرد ه تشکیل می‏د هند که منفذ خروجی فولیکول مو را مسد ود کرد ه‏اند . برای مراقبت طبیعی از پوست، روزی د و بار صورت خود را با صابون ملایم و آب ولرم بشویید . شستشوی زیاد ممکن است سبب بد تر شد ن آکنه شود . شستشوی مرتب سر با شامپو نیز توصیه می‏شود . اگر موهای شما چرب هستند ، شاید لازم باشد که د فعات شستشو را افزایش د هید . متخصص پوست می‏تواند د ر انتخاب شامپو و صابون مناسب به شما کمک کند .مرد انی که مبتلا به آکنه هستند ، باید هم ریش‏تراش برقی و هم تیغ را امتحان کنند و هر کد ام را که راحت‏تر است و جوش کمتری ایجاد می‏کند ، انتخاب نمایند . اگر شما از تیغ استفاد ه می‏کنید ، قبل از اصلاح، موی صورتتان را کاملاً با آب گرم و صابون شسته و نرم کنید و سپس از خمیر ریش برای اصلاح استفاد ه کنید . برای جلوگیری از زخمی شد ن جوش‏ها، ریشتان را خیلی از ته نتراشید . صورتتان را فقط وقتی که واقعاً لازم است اصلاح کنید . همیشه تیغ نو و تیز بکار ببرید .

رژیم غذایی: غذاهایی که می‏خورید نقشی د ر ایجاد آکنه ند ارند . متخصصین  پوست د ر مورد اهمیت رژیم غذایی د ر د رمان آکنه عقاید متفاوتی د ارند اما مسلم و قطعی است که رعایت یک رژیم غذایی شد ید و سخت هیچ تأثیری د ر بهبود آکنه شما نخواهد د اشت. از سوی د یگر، بعضی از مرد م د ریافته‏اند که بعضی از غذاها باعث بد تر شد ن آکنه د ر آن‏ها می‏شوند . د ر این صورت، از خورد ن این گونه غذاها باید اجتناب کرد . بخاطر د اشته باشید که د ر قضاوت عجله نکنید . آکنه به خود ی خود فراز و نشیب‏های زیاد ی د ارد و گاهی بد تر و گاه بهتر می‏شود . د اشتن یک رژیم غذایی متعاد ل حاوی کلیه مواد غذایی لازم برای رشد ، بخصوص د ر سنین نوجوانی و جوانی از اهمیت زیاد ی برخورد ار است

نورخوشید : برنزه شد ن پوست می‏تواند آکنه را مخفی کند ولی فواید آن زود گذر است. از سوی د یگر نور خورشید موجب پیری زود رس پوست شد ه و می‏تواند به پید ایش سرطان د ر پوست منتهی شود ، لذا باید از تماس زیاد با نور خورشید ، استفاد ه از چراغ‏های خورشید ی، آفتاب سوختگی و برنزه شد ن زیاد برحذر باشید . بهتر است از یک ضد آفتاب مناسب برای پوست‏های آکنه‏ای استفاد ه کنید

فرآورد ه‏های آرایشی: اگر از کرم‏پود ر یا کرم مرطوب کنند ه استفاد ه می‏کنید به د نبال آنهایی باشید که فاقد چربی (Oil- Free)  هستند و تنها به اینکه پایه آبی (Water- Based) د اشته باشند ، اکتفا نکنید . فرآورد ه‏هایی را انتخاب کنید که غیرآکنه‏زا(Non- Acnegenic) و غیر کومد ون‏زا(Non-Comedogenic)  باشند .

هر شب مواد آرایشی را با آب و صابون (و اگر صابون‏ها پوستتان را خشک می‏کنند ، با شیر و لوسیون مناسب پوست‏های آکنه‏ای) از روی پوستتان پاک کنید . یک لوسیون پوشانند ه با رنگ ملایم (فرآورد ه‏هایی که قرمزی، التهاب و جای آکنه را می‏پوشانند )، می‏تواند به خوبی و د ر نهایت سلامت ضایعات پوستتان را از نظرها مخفی نگه د ارد . برای این منظور پود رهای مایع با پایه بد ون روغن (Oil- Free) مناسب هستند .د ر موقع استفاد ه از فیکساتورها، اسپری‏های و ژل‏های مو، صورتتان را بپوشانید . د ر صورت پاشید ه شد ن اسپری یا ژل مو بر روی پوست صورت، ممکن است بد لیل حساسیت به مواد آرایشی آکنه بوجود آید .

درمان

د رمان آکنه یک فرآیند مد اوم و طولانی است. تمام د رمان‏های آکنه برپیشگیری از بروز ضایعات جد ید متکی هستند . ضایعات موجود باید خود شان بهبود یابند و این بهبود ی، زمان می‏طلبد . تا یک ماه پس از شروع د رمان مناسب و موثر، بیشتر از ۱۰ د رصد بهبود ی د ر ضایعات، مورد انتظار نمی‏باشد و کنترل کامل ضایعات تا ۶ ماه می‏تواند طول بکشد . اگر جوش‏ها پس از ۶ تا ۸ هفته بهتر نشد ند ، شاید لازم باشد روش د رمان شماتغییر کند .روش د رمانی که توسط متخصص پوست و مو پیشنهاد می‏شود ، بسته به نوع آکنه تفاوت خواهد د اشت. بند رت، مصرف محصولات آرایشی و بهد اشتی پوست و یا د اروهای خوراکی، ضایعات شبیه آکنه ایجاد می‏کنند .همچنین آکنه می‏تواند بد لیل اختلالات هورمونی د ر بد ن نیز بوجود آید . آگاه کرد ن پزشک از نوع مواد ی که به پوستتان می‏مالید و یا نوع د اروهایی که مصرف می‏کنید می‏تواند د ر انتخاب روش صحیح د رمان آکنه بسیار حائز اهمیت باشد . تغییرات عاد ت ماهیانه د ر زنان نیز د ر آکنه موثرند و باید پزشک را از آنها آگاه کرد .بسیاری از کرم‏ها و لوسیون‏های ضد آکنه غیر نسخه‏ای موجود د ر بازار به د رمان موارد خفیف آکنه کمک می‏کنند . با این وجود بعضی از این فرآورد ه‏ها د ر صورت مصرف مد اوم موجب خشکی پوست می‏شوند . اگر از اینگونه محصولات استفاد ه می‏کنید ، به د قت د ستورالعمل آن را مطالعه و براساس آن عمل کنید .ممکن است متخصص پوست برایتان کرم‏های موضعی و لوسیون‏هایی از قبیل «اسید ویتامین‏A » و «بنزوئیل پراکسید » را تجویز کند تا منافذ بسته شد ه را باز کنند و تعد اد باکتری‏های روی پوست را کاهش د هند . این د اروها ممکن است موجب خشکی و پوسته پوسته شد ن پوستتان شوند . متخصص پوست روش صحیح کاربرد ی این فرآورد ه‏ها و نیز چگونگی مقابله با عوارض جانبی آنها را به شما توضیح خواهد د اد .همچنین آنتی‏بیوتیک‏هایی هم موجود هستند که به صورت موضعی بر روی پوست بکار برد ه می‏شوند . از این د اروها برای د رمان موارد ی از آکنه که چند ان حاد نیستند استفاد ه می‏شود . زمانی که آکنه به صورت تود ه‏های قرمز و ملتهب خود را نشان می‏د هد ، ممکن است متخصصین پوست با تزریق مستقیم بعضی د اروها د ر د اخل ضایعه، به بهبود آن کمک کنند . پزشک شما ممکن است تصمیم به تخلیه جوش‏ها و یا د انه‏های سرسیاه و سرسفید بگیرد ، ولی هیچوقت خود تان اقد ام به فشرد ن کند ن یا تخلیه محتویات جوش نکنید . زیرا ممکن است به تشد ید تورم و التهاب و به جای گذاشتن جوشگاه منجر شود .آنتی‏بیوتیک‏های خوراکی از قبیل د اکسی سیکلین، تتراسیکلین یا اریترومایسین اغلب د ر موارد متوسط یا شد ید آکنه و به خصوص وقتی تعد اد زیاد ی جوش بر روی پشت و قفسه سینه وجود د ارد ، تجویز می‏شوند . این آنتی‏بیوتیک‏ها تعد اد باکتری‏های موجود د ر فولیکول را کاهش د اد ه و ممکن است مستقیماً موجب کاهش قرمزی جوش نیز بشوند . د ر زمان مصرف آنتی‏بیوتیک‏های خوراکی، بعضی زنان ممکن است د چار عفونت‏های قارچی د ستگاه تناسلی شوند . د ر این صورت ضمن قطع مصرف آنتی‏بیوتیک، باید به پزشک خود مراجعه کنند تا عفونت قارچی را د رمان کند . توجه د اشته باشید که آنتی‏بیوتیک‏های خوراکی برای د رمان آکنه باید مد ت طولانی مصرف شوند . مصرف طولانی این د اروها اگر با تجویز و تحت نظر متخصص پوست باشد ، عوارض جانبی مهمی نخواهد د اشت و ترس بیجا از عوارض این د رمان آکنه یک فرآیند مد اوم و طولانی است. تمام د رمان‏های آکنه برپیشگیری از بروز ضایعات جد ید متکی هستند . ضایعات موجود باید خود شان بهبود یابند و این بهبود ی، زمان می‏طلبد .

د رمان جوشگاه های آکنه

متخصصین پوست برای د رمان جوشگاه‏های آکنه از روش‏های مختلفی استفاد ه می‏نمایند . به عنوان نمونه می‏توان از لیزر، تراشید ن پوست و لایه‏برد اری (پیلینگ شیمیایی) برای صاف کرد ن جوشگاه‏های فرورفته نام برد . با تزریق کلاژن یا چربی نیز می‏توان جوشگاه را صاف نمود . با استفاد ه مناسب از مجموعه این روش‏ها می‏توان به طور قابل ملاحظه‏ای جوشگاه‏ها را ترمیم نمود .

لزوم مراقبت د قیق و مرتب از پوست

صرفنظر از د رمان اختصاصی که پزشکتان برای شما تجویز می‏کند ، به خاطر د اشته باشید که شما باید مراقبت از پوستتان را ماد امی که د وره آکنه خاتمه نیافته، اد امه د هید .

هیچ د رمان سریع یا د ایمی برای آکنه وجود ند ارد ولی این بیماری قابل کنترل است و د رمان مناسب مانع از برجای ماند ن جوشگاه‏های بد شکل بر روی پوست می‏شود .

 تاثیر آفتاب بر جوش ها

برخی تصور می کنند با استفاد ه از نور آفتاب می توان به خشک شد ن و از بین رفتن جوشها کمک کرد . اما باید بد انید آفتاب گرفتن باعث خشک شد ن و آسیب د ید ن پوست می شود و د ر د رمان جوشها تاثیر چند انی ند ارد و ممکن است آنها را تشد ید کند .

د ر گذشته، پزشکان برای د رمان مقطعی جوشها از نوعی لامپ استفاد ه می کرد ند که نور آن با اشعه آفتاب و د ستگاههای سولاریوم امروزی متفاوت است. بنابراین د رمان جوشها با استفاد ه از آفتاب خیلی معقول نیست.

روش های  سریع د رمان جوش صورت

اگر صبح که از خواب بید ار و متوجه شوید که یک جوش د ر قسمتی از صورتتان سر برآورد ه و خصوصا اگر این اتفاق قبل از یک واقعه مهم برایتان پیش بیاید ، حتماً خیلی غصه د ار می شوید .

اکثر افراد این حاد ثه غم انگیز را به نوعی تجربه کرد ه اند . چند روز ماند ه به یک مهمانی مهم، یک مراسم رسمی، جشن تولد و… انگار که طبیعت از سر لجبازی می خواهد د ستمان بیند ازد . حالا اگر چنین شد چه باید بکنیم؟

مرکبات: یکی از روشهای متد اول، گذاشتن مرکبات بر روی جوش است. اسید سیتریک موجود د ر این میوه ها به خشک شد ن جوش چرکی کمک می کند ، و  ویتامینهای موجود د ر آنها التهاب باکتریهای عفونت زا را کم می کند .

اگر د ر جست وجوی د رمان خانگی برای این جوشها هستید استفاد ه از مرکبات نقطه آغازین خوبی است. یک پرتقال یا لیمو را پوست کند ه و از طرفی که آب میوه وجود د ارد به پوست و روی جوش بمالید ، این کار باعث می شود تا کمی احساس سوزش کنید . سپس اجازه د هید تا د ر معرض هوا خشک شود . تکرار این کار چند ین بار د ر طول یک روز به شما کمک می کند تا جوش برطرف شود .

نمک د ریایی: به شما کمک می کند تا باکتریهای موجود د ر جوشهای چرکی کشته شوند و منافذ پوستی پاکیزه بمانند .

به این منظور کمی آب را بجوشانید . مقد اری نمک د ریایی را برد اشته و کمی آب بر روی آن بریزید تا خمیری شکل شود .

پس از آنکه خمیر سرد شد و د مای آن به د مای اتاق رسید این خمیر را بر روی جوش قرار د هید . صبر کنید تا کاملا خشک شود و سپس محل را با آب بشویید . این عمل باعث کشته شد ن باکتریها شد ه و اجازه نمی د هد تا جوش چرکی د ر صورتتان اثر و لکهای باقی گذارد .

خمیر د ند ان: اگر برای د رمان جوش صورت خود خیلی عجله د ارید می توانید این روش را انتخاب کنید . اگر قبل از خواب کمی خمیرد ند ان بر روی جوش بمالید ، احتمالا صبح جوش شما به مراحل پایانی عمر خود خواهد رسید و شاید هم از بین رفته باشد .

سیب: سیب رند ه شد ه را مستقیما بر روی جو شها بمالید و پس از خشک شد ن نه تنها به از بین رفتن باکتریهای موجود د ر جوشهای چرکی کمک می کند ، بلکه جوشها را خشک می کند .

تحریریه مجله دنیای زنان

زیباشو دات کام

آکنه را عصبانی نکنیم was last modified: ژانویه 30th, 2015 by ملیکا بینا